Maranatha Media - Bulgaria

Отговор към Дейвид Ашерик във връзка с Триединството

Публикувана Авг 29, 2019 от Ейдриън Ибънс в Адвентната църква
Преведено от Деян Делчев
999 Намерена

Оригинално статията е публикувана на 25-ти декември, 2010 г.

Отговор на въпроса на Дейвид Ашерик:

Какво би било споделено от Елън Уайт, когато използва фрази като „третата личност на Божеството“, „три живи личности в небесното трио“, "трите най-свети същества на небето", " трите велики небесни сили", "трите най-висши сили във Вселената" и "трите велики достойнства на небето", ако не нормалното, буквално и граматическо значение?

От Ейдриън Ибънс

Ноември 2010 г.

Въведение

Има доста изявления в Духа на пророчеството, които биха могли да загатват, че Божеството се състои от три отделни същества. Целта на тази разработка е да проучи тези изявления в светлината на всички налични доказателства. 

Нека първо представя историческия фон за използването на тези изявления. Това ще създаде ниво на силна свързаност помежду ни, за да можем да продължим оттам нататък.

Търсейки тези изявления, намираме следното:

 

Контекст и използване на тези понятия

Първо ще обърнем внимание на тяхната последователност приоритетно, според честотата на употреба.

"Три велики сили на небето"                                        Търсене = 29 записа, 15 оригинални източника

"Три висши сили"                                                          Търсене = 12 записа, 6 оригинални източника

"третата личност на Божеството"                                Търсене = 21 записа, 4 оригинални източника

„Тройното име“                                                              Търсене = 7 записа, само 1 оригинален източник

„Три живи личности от небесното трио“                      Търсене = 5 записа, само 1 оригинален източник

"Трите велики достойнства"                                         Търсене = 4 записа, само 1 оригинален източник

А сега нека обърнем внимание на датите на първото им появяване и броя публикувания за всеки израз:

трето лице на Божеството

1896, 1897, 1898,                              1904, 1905,                   1908

тройното име

1900

три велики небесни сили

1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1907,                         1910

три висши сили

1904, 1905, 1907, 1908, 1909

три велики достойнства, трите най-свети същества, трите личности на небесното трио

1906

В обобщение виждаме, че тези твърдения са се появили между 1896 и 1910 г. Предпочитаните употреби са били "трите велики сили", трите висши сили" и третото лице на Божеството". Имайки предвид това, нека се опитаме да хармонизираме всички доказателства пред нас.

 

1. Няма спор относно трите сили

Няма съмнение във факта, че има „три велики сили“ или „три висши сили“. Това е така ясно разкрито в Писанието.

1. „Силата на Всевишния” Лука 1:35; „Божията сила“ Римляни 1:16;

2. “Христос силата и мъдростта на Бога” 1 Кор 1:24; „Силата на нашия Господ Исус Христос“ 1 Кор. 5:4;

3. „чрез силата на Светия Дух“ Римл. 15:13; “Силата на Божия Дух” Римл. 15:19.

 

2. Линията на разделение: наследяване срещу самовъзникнал живот 

Въпреки че няма спор относно съществуването на трите висши сили, има разлика в разбирането за връзката между тези три сили. Представям ви идеята, че във вашия въпрос има предположение, че тези три сили са произхождащи от само себе си, без възможност за наследени правомощия. Има предположение, че наследяването би дисквалифицирало една личност от жъзможността да бъде смятана за Божествена.

Това предположение, несъзнателно, се отразява в малко погрешното изписване на твърдението „три живи личности в небесното трио." В изявлението всъщност се казва „три живи личности от небесното трио“. Има разлика между в и от? Думата в придава смисъл на "нещо, което се съдържа в рамките на", докато думата от постановява "усещането да протичаш или да излизаш от нещо". Това разбира се може и да не промени значението, но според мен води към едно разбиране на отношението на трите сили, където те произлизат от една изходна точка. Ще предложа няколко съображения за наследствената Божественост на Христос като най-нормалния, буквален и граматичен начин за прочитане писанията и Елън Уайт.

 

А. Понятията Баща и Син

Какво е нормалното, буквално и граматическо значение на тези термини? Вижте това проучване,

http://maranathamedia.bg/presentation/view/theos-vyarata-v-edinorodniya

за да оцените многообразните изрази като Отец и Син, Син Божий, Отец и Неговият Син. Всички тези споменавания говорят за реалността в произлизането на Сина от Отец. Внимателния прочит на последния раздел от Свидетелства, Том 8, разкрива ясно идентичностите на Отец и Сина. Например:

Писанията ясно показват връзката между Бог и Христос и те показват толкова ясно  персоналността и индивидуалността Им.

„Бог, който много пъти и по много начини е говорил в миналото на бащите ни чрез пророците, в края на тези дни говори на нас чрез Сина, когото постави Наследник на всичко, чрез когото също направи световете, който, бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество и държейки всичко чрез словото на Своята мощ, след като извърши (чрез Себе Си) очистване на греховете, седна отдясно на Величието във висините и стана толкова по-горен от ангелите, колкото Името, което е наследил, е по-горно от тяхното. Защото, на кого от ангелите Бог е казал някога: "Ти Си Мой Син, Аз днес Те родих“; и пак: "Аз ще Му бъда Отец и Той ще Ми бъде Син“? Евреи 1: 1-5.

Бог е Бащата на Христос; Христос е Божият Син. На Христос е дадена възвишена позиция. Той е приравнен с Отца. Всички съвети на Бога са отворени за Неговия Син. {Свидетелства към църквата, том 8, с. 268}

В първия параграф, Елън Уайт изявява ясната връзка между Отец и Син. В параграф втори, подкрепя тази връзка и разграничение с Евр1:1-5 и след това в параграф 3 ясно казва, че Бог е Бащата на Христос, а Христос е Синът на Бога. Нормалното, буквално и граматическо значение на това е в пълен ред. Това е просто едно буквално изразяване на разбирането за термините Баща и Син.

Както Джеймс Уайт заявява: „Простият език на Писанията представя Бащата и Сина като две отделни личости. С този поглед върху темата, използваният език има смисъл и сила, когато се говори за Отец и Сина.” Джеймс Уайт, Ривю енд Херълд, 6-ти юни 1871 г.

Можем да споменем и Пр. 8:22-30, с прякото позоваване на Елън Уайт за раждането:

Господ Исус Христос, божественият Син Божий, съществува от вечността, отделна личност, но едно с Отец. Той беше превъзхождащата небесна слава. Като Предводител на небесните разумни същества, почитането на ангелите беше приемано от Него като Негово право. Това не ограбваше Бога. „Господ ме имаше в началото на своя път". Той заявява: "преди делата Му от древността". Бях поставена от вечността, от самото начало, или откакто е земята. Когато ги нямаше бездните, бях родена; когато нямаше извори, изобилстващи с вода. Преди да се заселят планините, преди хълмовете да се родят: докато все още не беше направил земята, нито полетата, нито най-високата част от пръстта по света. Когато подготвяше небето, аз бях там: когато поставяше окръжност над лицето на бездната” (Притчи 8:22-27). Ривю енд Херълд, 5-ти април 1906 г.

Още веднъж:

Чрез Соломон Христос заявява: „ Господ ме имаше в началото на пътя Си, преди Неговите древни дела. Бях поставена от вечността, от самото начало, откакто е земята. Когато я нямаше бездната, бях родена; когато нямаше извори, изобилстващи с вода. Преди планините да се заселят, преди хълмовете бях родена.“ Знамения на времето, 29-ти август 1900 г.

И отново:

И Божият Син заявява относно Себе Си : „ Господ Ме имаше в началото на пътя Си, преди древните Си дела. Бях поставена от вечни времена. Когато определяше основите на земята: тогава аз бях до Него, като една родена при Него; и ежедневно се наслаждавах с Него, радвайки се винаги пред Него.“ Притчи 8:22-30. Патриарси и пророци, стр. 34, Гл. 1, 1890г

Не виждам позоваване на персонификация, метафора или символика в цитатите по-горе, подобни понятия не възникват до 50-те години на миналия век.

 

Б. Излязъл

Йоан 8:42 Исус им каза: Ако Бог беше вашият Отец, щяхте да ме обичате, защото аз произлязох и дойдох от Бога; нито съм дошъл от себе си, но Той ме изпрати.

Думата "произлиза", в речника на Стронг идва от 1537 и 2064; да изляза от (буквално или образно казано:  оставям (напред, навън), заминавам (излизам), избягам, излизам, отивам (в чужбина, далеч, напред, навън оттам), продължаване (напред), разпространение в чужбина. След това тази дума се съчетава с думата „дойде“, която означава да пристигна или да дойда. Ако първата дума, излязох, не се разбира буквално, като излизане, а само като идване, тогава Исус е казал "дойдох и дойдох от Бога, което е излишно повторение. Когато се приложи учението за наследството, тогава пасажът избягва това дублиране и се прочита буквално и граматично по нормален начин.

Това излизане от Отца се повтаря няколко пъти в Писанието. Например:

Йоан 16:27 Защото самият Отец ви обича, защото ме възлюбихте и повярвахте, че  от Бога съм излязъл.

Е. Дж. Уагонър редовно се позовава на Йоан 8:42 и 16:27 в своето представяне на Христос (Вижте например Христос и Неговата Правда, стр. 9 и 22 в оригинал).

Йоан 16:28 Излязох от Отца и дойдох на света

Учениците отговорили в стих 29: „Ето, сега говориш ясно” и стих 30, „чрез това вярваме, че си излязъл от Бога.” Исус се обръща със следната молитва към Отца:

Йоан 17:8  ...със сигурност знаят, че съм излязъл от теб, и вярват, че ти си ме пратил.

Отново Исус се позовава на две събития: излизането от Отца и идването / изпращането на света.

 

В. Роден

Йоан 1:14 И Словото стана плът и пребиваваше между нас (и видяхме славата Му, славата като на единородния (Речник на Стронг: един роден) на Отца, пълно с благодат и истина. Наясно съм, че съвременните учени са предефинирали думата единороден, но възможността Той да е роден се отрича само заради предположението, че Той има живот от само себе си. Както казва Елън Уайт:

Направен бе пълен принос, "Защото „Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син" , не син по сътворение, както бяха ангелите, нито син по осиновяване, както е простеният грешник, но Син, роден в точния образ на личността на Отец, според целия блясък на Неговото величие и слава, равен с Бога във власт, достойнство и Божествено съвършенство. В него обитаваше телесно цялата пълнота на Божеството. {Знамения на времето, 30-ти май 1895, Параграф 3}

Изчерпателен списък на изявленията на Елън Уайт във връзка с родения Син вижте в моята статия Роденият Син в творбите на Елън Уайт:

http://maranathamedia.bg/article/view/rodeniyat-sin-v-pisaniyata-na-eln-uayt

 

Г. Точен образ

Терминът точен/изразен образ също говори за наследство. Вие познавате пасажа:

Евр. 1:3 Който е сияние на славата му и точен образ на личността Му.

Терминът точен образ означава: също като Гр. 5482; гравьор (инструментът или лицето), което означава, (по подразбиране) гравиране ([“характер”], фигура, подпечатана, тоест точно копие или [образно] представяне ): - точно.

Този термин не означава просто подобие, както се използваният в Кол. 1:15, той е точно копие, фигурата, отпечатана от оригинала. Сега в рамките на учението за наследството, споменато в стих 4, това е напълно завършено по смисъл. За да бъдат напълно идентични Отец и Сина, ще ни трябва изявление, което да показва, че Отец е точният образ на Сина, но такова няма никъде. Един точен образ означава копие, а копие означава, че единият е дошъл от другия.

 

Д. Да направим по Нашия образ

Създаването на Адам и Ева служи като мощна илюстрация на Сина, произлизащ от Отца. На този паралел съм посветил глава 31-ва от моя ръкопис Завръщането на Илия. И все пак в един опростен вариант, бих искал да се покаже буквалното и граматическото значение на следващите пасажи.

„След като земята беше създадена и животните в нея, Отец и Сина извършиха тяхната цел, която е била замислена преди падането на Сатана, да направят човека по Своя образ. Те бяха творили заедно при създаването на земята и всяко живо същество в нея. И сега Бог казва на Своя Син: „Да направим човека по Нашия образ “. Духътна пророчеството, том 1, с. 24

„Бог, в съвет със своя Син, съставиха плана за създаване на човека по техния образ .“ Ривю енд Херълд, 24-ти февруари 1874 г.

Както и Джеймс Уайт изразява това:

„Не отричаме Божествеността на Христос. Ние се радваме да отдадем пълно правомощие на всички силни изрази на Писанието, които възвишават Божия Син. Вярваме, че Той е онози божествената Личност, към която Йехова се обръща с думите: „Да направим човека...“" Джеймс Уайт, Ривю енд Херълд, 6-ти юни 1871 г.

Всеки път, когато адвентните учени и пастори цитират Бит. 1:26, те обикновено посочват, че този текст показва, че „нашият образ“ просто означава множеството на Триединството, но Елън Уайт ясно заявява, че „нашият образ“ се отнася до образа на Отец и Сина; Отец казал тези думи на Сина Си. Това разбиране придава дълбоко значение на извеждането на Ева от Адам като образ на раждането на Сина от Отец както то е изразено в Пр. 8:22-30.

 

Е. Вестта на Уагонър и Джоунс

Каня Ви да прочетете какво казват Джоунс и Уагонър за библейските стихове, които изброих по-горе, в кулминацията на тяхното проповядване на вестта от 1888 г. Какво каза Елън Уайт за тяхното представяне на Божествеността на Исус?

„Вести, носещи Божествени пълномощия, са изпратени до Божия народ; славата, величието и правдата на Христос, пълни с доброта и истина, са били представени; пълнотата на Божеството в Исус Христос е изложена пред нас с красота и обич, за да очарова всички, чиито сърца не бяха затворени от предразсъдъци. Знаем, че Бог работеше сред нас.” Материали на Елън Уайт от 1888 г., стр. 673

Елън Уайт не казва нищо против изразите на Уагонър и Джоунс относно Божествеността на Христос. Тя ясно заявява, че те са представили Христос в цялата пълнота на Божествеността. Не може да получите нещо по-пълно от „Цялата пълнота.“ Вижте глава 26 на „Завръщането на Илия“ за повече подробности. Важно е да помните как пророкът заявява, че късният дъжд е започнал да се излива, при тяхното представяне на вестта.

Времето за изпитание е точно пред нас, защото силния вик на третия ангел вече започна, в откровението на опрощаващият греха Изкупител, за правдата на Христос. Това е началото на светлината на ангела, чиято слава ще изпълни цялата земя. {Ривю енд Херълд, 22-ри ноември 1892 г., Параграф 7}

Можел ли, късният дъжд, да започне да се излива, когато тези мъже представяли Христос като роден от Отца? Елън Уайт ясно заявява, че късният дъжд е започнал да се излива при тяхното проповядване, което включва и представяне на Христос в цялата пълнота на Божеството. Е. Г. Уайт, A. T. Джоунс и дори А. Дж. Даниелс показват, че сме отхвърлили тази вест. Следователно, това е логично само, ако пречката за изливане на късния дъжд, през последните 120 години е отхвърлянето на Божия Син, довело до въвеждането на друг Бог, в средата на 1890 г.  Ако сте съгласен с Лирой Фрум, Н. Пийз, Л. Х. Крисчън и много други, че ние сме приели вестта от 1888 г., тогава ще бъдете сериозно притиснат да приемете, че кулминация на вестта през 1888 г. е Триединството и триумфът на "вечните истини", както се изразява Фрум.

Все пак трябва да обясним 120-годишната суша от липсата на късния дъжд, 2 световни войни, милиони души загинал, и то за нищо. Въпросите, които повдигам тук, са в периферията на тази дискусия, но те все пак са такива, които очакват техните отговори. Защо Бог би оставил милиони да страдат и да умират, в мащаб не виждан по-рано в човешката история, освен ако нещо трагично не се е случило в средата на 90-те години на 19-ти век? Това е нещо, за което си струва да размислим.

 По темата от 1888 г., Елън Уайт писала от Австралия, през 1898 г. следното:

Ако Божията цел беше изпълнена от Неговия народ, като се представеше вестта на

милост към света, Христос щеше да дойде на земята и светиите отдавна щяха да са получили своето посрещане в Божия град. {Запис на Конференцията на на Австралийското обединение (AUCR), 15-ти октомври 1898 г., Параграф 12}

Можем да направим крачка напред и да разсъждаваме върху следващото твърдение на Елън Уайт от 1883 г. (преди даването на вестта от 1888 г.) Ако възгледът на пионерите (който бил в дълбокото схващане, за буквално прочитане на 1 Кор 8:6, за Един Бог и Един Господ, съдържащ се в изявлението от 1872 г.) беше толкова библейски погрешен, колкото се твърди днес, как Христос може да дойде при хора, които всъщност не са признали „Неговото Тринитарно саморазкриване"?

Ако, след голямото разочарование,  адвентистите през 1844 г., поддържаха здраво своята вяра и следваха единно откриващото се Божие провидение, приемайки вестта на трети ангел и в силата на Светия Дух я обявят на света, те щяха да видят Божието спасение, Господ щеше да подсили техните усилия, делото щеше да бъде завършена и Христос щеше да дойде, за да приеме Неговия народ като Своя награда. {Ръкопис 4, 1883 г.; Евангелизъм, с. 696, Параграф 2}

Ако Христос е можел да дойде преди 1883 г., как пълната сила на Откровение 18-та глава може да се прояви в тринитарен контекст? Способни ли сме да допуснем възможността тринитаризмът да не е изискване за завръщането на Христос, а платформата, поставена от нашите пионери, да е солидна?

 

Ж. Смъртта на кръста

Една от най-важните идеи относно това дали Христос е наследил Своята Божественост се върти около смъртта на кръста. От тринитарна гледна точка животът, възникнал от само себе си, е в основата на квалификацията за Божествено. Д-р Бари Харкер изразява това по следния начин:

Няма степени на всемогъщество. Или го имате ли го или нямате. То не може да бъде възлагано. Равенството в Божеството не е по силата на връзката с Бога. Всеки член на Божеството е Бог. Равенството на властта е един от решаващите фактори за членство в Божеството. Връзката между членовете на Божеството е въз основа на присъщото им равенство. Бари Харкер, Оценяване на Завръщането на Илия, стр. 5, 27-09-2007

Това възприемане на Божеството е това, което нашите пионери са чувствали, че понижава изкуплението, защото то поставя Христос в положение, в което Той всъщност не може да умре. Дж. Х. Уагонър говори за това накратко така:

Много теолози наистина смятат, че Умилостивението, по отношение на неговото достойнство и ефикасност, опира до учението за триединството. Но ние не успяваме да видим някаква връзка между двете. Напротив, защитниците на това учение наистина попадат в трудност, която изглежда са загрижени да избягват. Трудността им се състои в това: Те приемат отричането на Триединството, като равнозначно на отричане на божествеността на Христос. Ако случаят бе такъв, ние бихме се придържали към учението за триединството колкото се може по-упорито; но това не е така. Тези, които са прочели нашите забележки за смъртта на Божия Син, знаят, че ние твърдо вярваме в божествеността на Христос; но не можем да приемем идеята за триединство, така както тя се поддържа от тринитаристите, без с това да се откажем от претенцията си към достойнството на жертвата, направена за нашето изкупление. Дж. Х. Уагонър, 1884 г., Умилостивението в светлината на природата и откровението, стр. 164, 165

Думите на Дж. Х. Уагонър са се изпълнили изцяло в писмото на Удроу Уидън, когато той заявява:

Самият съюз на божествеността с човечеството, във въплътената природа на Христос, подсказва, че макар божеството да не е умряло буквално, то e напълно като умряло, когато разбираме умряло в следния смисъл:

Христовата божественост, заедно с Неговото човешко естество, саможертвено се съгласи на смърт във всека стъпка по пътя на Кръста.  И извършвайки това, самото естество на Христовата човешка смърт бе инвестирано с безкрайната стойност на вечната любов. Удроу Уидън. Бог е Любов - Тринитарна любов! Списание на Адвентното богословско общество, 17/1 (Пролет 2006) с. 104

Вярвате ли, че Исус е „напълно като умрял“ и че това, което се е случило, е човешка смърт с божествено намерение? Това е била и винаги остава, сърцевината на въпроса за изкуплението. Ако квалификация за божественост може да бъде удостоверена само чрез произхождаща от себе си сила, тогава логиката е, че не е възможно да умрете. Ако този оригинален, незает и недобит живот е наследен, както ясно е посочено в Йоан 5:26, тогава силовите аспекти на божествеността могат да бъдат оставени, докато Божественото знание, което Синът притежава (Йоан 10:15) за Своя Отец си остава в Него. Ако Христос не е оставил силата, която е наследил, ние никога няма да знаем дали Той е живял от силата на Отец, докато е бил на земята или от собствената Си сила. Във всеки момент Сатана би могъл да Го обвини в измама и Исус няма да има защита.

Едно от най-ясните доказателства, които открих, че Христос е наследил своята Божественост, е ясното завещание на ЕГУ в изказването, че Христос е можел да претърпи вечна загуба, ако е бил съгрешил. Тринитаристът никога не може да приеме това мнение. Прочетете внимателно буквалните граматични изявления, които следват: 

Въпреки че Христос се смири, като стана човек, Божественото Му естество все още беше Негова собственост. Божественото Му естество не можеше да бъде изгубено, докато Той оставаше лоялен и  истинен на своята вярност. Знамения на времето, 10-ти май, 1899 г.

„Помнете, че Христос рискува всичко; "изкушен като нас ", Той заложи дори своето собствено вечно съществуване по въпроса за конфликта. Самото небе беше затрашено заради нашето изкупление. В подножието на кръста, спомняйки си, че за един грешник Исус би се отказал от живота Си, може да оценим стойността на една душа.”  Бюлетин на Генералната Конференция, 1-ви декември, 1895 г.

„За чест и слава на Бога, Неговият възлюбен Син, Гарантът, Заместникът бе предаден и слезе в затвора на гроба. Новата гробница Го затвори в скалистите си помещения. Ако един-единствен грях бе опетнил Неговия характер камъкът никога не би бил отмахнат от вратата на неговата скалиста обител и светът щеше да загине от тежестта на вината.” (Елън Г. Уайт, Ръкопис 81, 1893 г., стр. 11,  Запис в Дневник за неделя, 2 юли 1893 г., Уелингтън, Нова Зеландия)

Бих искал обяснение за тези пасажи, п-р Дейвид. Може ли Исус, Когото почитате, да е заложил вечното Си съществуване в този конфликт? Ако вашият Спасител е бил съгрешил, щял ли е да остане в гроба завинаги? Вашият Спасител наистина ли е рискувал всичко? П-р Дейвид, показвам ви, че тринитарният Христос никога не би могъл да рискува всичко за нас и никога не е бил в опасност от вечна загуба докато е бил държан в гробницата.

Спасителят, на Когото се покланям, е чудо, достойно за върховно обожание, защото Той бил готов да бъде изгубен завинаги заради мен. Какъв риск, каква любов, какво удивително снизхождение!

 

З. Твърдата платформа.

Отново бях свалена на земята чрез тези вести и видях колко скъпо Божият народ бе платил, за да купи тяхното преживяване. Това е получено чрез много страдания и тежък конфликт. Бог ги е водил стъпка по стъпка, докато не ги е поставил върху солидна, неподвижна платформа. Ранни писания, стр. 259 (1882 г.)

Щом Бог е положил солидна, неподвижна платформа за нашето движение, тогава тази платформа не е ли имала за свой център „друго, освен това, което може да бъде положено” в лицето на Исус Христос? Наистина е така.

След изминаването на времето, през 1844 г., търсехме истината като скрито съкровище. Срещахме се с братята и ние се учехме и се молехме усърдно. Често оставахме заедно до късно през нощта, а понякога и през цялата нощ, молейки се за светлина и изучавайки Словото. Отново и отново тези братя се събираха заедно, изучавайки Библията, за да могат да знаят нейното значение и да бъдат готови да я проповядват с мощ. Когато стигаха дотам, в своето проучване, където казваха: „Не можем да направим нищо повече," Духът Господен идваше върху мен. Аз бивах отнасяна във видение и ми се даваше ясно обяснение на пасажите, които изучавахме, с инструкции как да работим и да преподаваме ефективно. Така светлината ни беше давана за да ни помогне да разберем Писанието по отношение на Христос, Неговата мисия и Неговото свещенство. Една непрекъсната линия на истината, простираща се от това време до времето, когато ще влезем в Божия град, ми беше изяснена и аз дадох на другите наставлението, което Господ ми беше дал.” Ривю енд Херълд, 25 май 1905 г. Параграф 24

Простата дедукция на логика в ума ми е, че, ако нашите пионери са имали грешен възглед за Христос, като роден Божи Син, тогава е невъзможно да разбираме платформата, която са положили като неподвижна, защото ние наистина сме се отдалечили от тази платформа като църква. Сигурни ли сме, че все още стоим на солидна платформа като църква? Вижте Завръщането на Илия глава 26 за повече по този въпрос или статията ми Няма друга основа:

http://maranathamedia.com/article/view/no-other-foundation

Подобна статия на български:

http://maranathamedia.bg/article/view/edna-tvrda-platforma

За мен, вероятно един от най-преките пасажи от Елън Уайт, който има смисъл, от гледна точка на наследството, а не от гледна точка на произхода от само себе си, е този пасаж:

Господ Исус Христос, Единородният Син на Отец, наистина е Бог в безкрайност, но не в персоналност. Поглад нагоре, стр. 367

Исус е Бог в безкрайност, защото е наследил цялата пълнота на Божеството, но не и в персоналност, защото Той не е „великият източник на всичко“ ( Копнежът на вековете, стр. 21, Гл. 1, Параграф 6). Всички неща са ЧРЕЗ Него (безкрайност), но всички неща са ОТ (персоналност) Отец. 1 Кор. 8:6. По какъв начин бихте разбрали буквалното граматическо значение на това, че Исус не е Бог в персоналност?

I. Моят Отец и вашият Отец

Лично за мен, знанието, че Исус наистина е самият Божи Син, е това, което ми дава най-голямото уверение, че Бог наистина е Отец и знае какво означава да бъдеш Баща. Той е квалифициран като Отец на Вселената, защото първо е Отец в „собствения си род“ в царството на Божествеността. Това ми дава увереност, че Отец наистина е имал предвид тези думи при кръщението: „Ти си моят скъп Син, в когото се радвам” (Тиндейл). Усещането за принадлежност ни залива, като знаем, че сме приети във Възлюбения. (Еф. 1: 6). Това осигурява самата увереност за приемане на благословението и любовта, за които копнее душата ми. Не откривам това в Триединството. Приемането на равнопоставена, самостоятелна произхождаща власт не успява да ми отнеме съмненията, че някога бих могъл да бъда приет. Но знаейки, че Исус получава всичко от Неговия Отец, повдига увереността ми, че Отец ще ми даде всичко, което е необходимо, за да живея като Божи човек. Всъщност това е обещанието на Римляни 8:32. Тогава намирам сила в думите: „Аз отивам при моя Отец и вашия Отец, при моя Бог и при вашия Бог.” Йоан 20:17.

Мисля, че съм представил повече от достатъчно доказателства за възможността да съществува Божественост по наследство. Единственото нещо, което пречи на това, е твърдението, че тези доказателства са невалидни поради предположението за Божественост, чрез самовъзникване. Много учени признават, че Триединството е учение прието на базата на допускане (Виж Завръщането на Илия, Глава 27 „Предполага се като факт“). Това предположение разрушава нормалното, буквалното, граматично и нормално разбиране на термините Отец, Син, роден, точен образ, и т. н. Всички тези термини са длъжни да приемат символично значение, в името на предположението. Това е силно рисковано в светлината на Библейското твърдение, че „който има Сина, има живот.“ Да имаш символичен Син е много различно от това да имаш буквален.

 

3. Святият Дух: Пряк представител или самовъзникнал и имитиращ представител.

Както казахме по-рано, изобщо няма съмнение за три сили в небето. По-скоро въпросът е как разбираме връзката между трите сили, за които става въпрос.

А. Няма спор относно представителството

И двамата бихме се съгласили, че Святият Дух е представител на Отца и Сина. Един от най-разпространените текстове на Библията, които говорят за това представителство, са:

Йоан 16:13-14 Но когато Той, Духът на истината, дойде, ще ви насочи към цялата истина; няма да говори от себе си; но каквото чуе, това ще говори; и ще ви покаже предстоящите неща. (14) Той ще ме прослави, защото ще получи от моето и ще ви го покаже.

Мисля, че и двамата бихме се съгласили, че Духът е тайна, която е трудно да се определи, но централният аспект на Духът е, че той представлява Бог и Христос за нас. Той не говори от Себе Си, но ни донася сладкото присъствие на Христос в сърцата. Христос, пребиваващ в сърцата ни, е един от най-ценните аспекти на Евангелието.

Гал 2:20 Разпнат съм с Христос; въпреки това живея; но не аз, но Христос живее в мен: и животът, който сега живея в плът, живея го чрез вярата на Божия Син, Който ме възлюби и даде Себе Си за мен.

Кол 1:27 на които Бог пожела да изяви какви са богатствата на славата на тази тайна между езичниците, която е Христос във вас, надеждата на славата.  

1 Кор. 2:16 Кой е познал ума на Господа, за да го наставлява? Но ние имаме ума на Христос.

Б. Какво представлява процесът на представителството?

Може да се осмелим да попитаме как живее Христос в мен? Как Христос е в нас и как имаме Неговия ум? Очевидно не знаем точно как става това. Вятърът духа, където пожелае и не знаем откъде идва и накъде отива, но точно този въпрос предизвиква разделение, относно Духа.

Възгледът за Триединството показва, че това представяне, всъщност е процес на имитация. Личността на Христос се прехвърля по някакъв начин върху „съществото” на Светия Дух и Духа чрез някакъв процес ни представя самите характеристики на Христос.

Моето разбиране е, че Духът е деятелността на Отец (Йоан 15:26; Мат. 10:20), чрез която Неговото личностно присъствие и това на Неговия Син (Йоан 14:23) може да бъде на всички места във Вселената едновременно.

Духът със сигурност е трета сила, чрез която Бог работи. Забележете този цитат:

В. Духът е свободна, работеща и независима деятелност, но използвана от Отец, както Той пожелае

Светият Дух е свободна, работеща, независима деятелност (agency). Богът на небето използва Своя Дух, както Му е угодно; и човешки умове, човешки преценки и човешки методи не могат да задават граници на неговата дейност, или да предписват канала, през който той ще работи, така както не могат да кажат на вятъра: „Предлагам ти да духаш в определена посока, и да се държиш по такъв и такъв начин." Знамения на времето, 8 март, 1910 г.

Духът е свободна, работеща, независима деятелност и Бог използва Своя Дух, както Му е угодно. Това е много важно да се държи в баланс (Вижте писмото на Уили Уайт от 1935 г. до Х. У. Карр за добро обяснение на това. Много хора отхвърлят писмото, но никой не е работил по-тясно с Елън Уайт от Уили. Също така, понеже Уили е нейният син, тя  е имала достатъчно време да му помогне да приеме истината след смъртта на баща му Джеймс, ако това е било важно. Това никога не се е случвало. Или трябва да заключим, че Уили е бил изключително упорит или, че е бил бавен, но и двете неща са от тринитарна гледна точка.). Той е свободен и независим, в един смисъл, но в същото време е и деятелност, използвана от Отца по Негово желание. Както продължава Елън Уайт, ние не можем да зададем граници за това как да действа или как да не действа. 

За мен Духът е агент на Отец като Негов пряк представител. Отец присъства при мен директно чрез посредничеството на Духа. Не е необходимо да преживявам това чрез друго същество и да рискувам, чрез създаването на мисълта, че Отец всъщност не е там, но има посредник или вестител. Връщам се обратно към изявлението относно трите небесни сили. Виждаме, че тези сили имат предназначението да служат на Отец:

„В голямото приключващо дело ще се срещнем с недоумения, към които не знаем как да подходим, но да не забравяме, че трите велики небесни сили действат, че божествена ръка е на колелото и че Бог ще проведе Своите цели.” - Ръкопис 118, 1902.

Сега някои хора вярват, че Отец има Своето всеприсъствие независимо от Духа. Така се създава голяма главоблъсканица, тъй като се получават две същества, които притежаващи вездесъщо присъствие. Ако две са съществата, които присъстват навсякъде, тогава в някаква точка на пресичане има сливане на идентичностите, защото по подразбиране две съществата не могат да бъдат вездесъщи. Мнозина разбират, че Христос се е отказал от своето собствено всеприсъствие и го има чрез Духа, така че вярата в посланичеството е много по-силна за адвентистите.

Г. Христос наш утешител

И все пак виждайки Духа, като агент или сила на прякото представяне, мога да прочета всички пасажи от Писанието, които говорят за присъствието на Христос в сърцето ми по един нормален, буквален начин.

Когато се казва, че имам ума на Христос, тогава разбирам, че това е самият ум на Христос, пренесен чрез действието на Духа. Не се сещам как някой друг ще се занимава с имитиране на изработването и възпроизвеждането на Христовия ум в мен при разбирането, че Той е точно такъв Исус.

Най-ценният пример за директното представяне е този стих:

Гал. 4: 6 И понеже сте синове, Бог изпрати Духа на Сина Си в сърцата ви, викайки,

Авва, Отче.

Чрез моето разбиране за прякото представяне, самият Христов Дух влиза в сърцето ми. Първия път, когато наистина разбрах това, плаках от радост при мисълта, че самият ум и присъствието на Личността, Която ходела по прашните пътеки на Израил и Която била разпъната на кръста, е която пребивава вътре в сърцето ми. Наистина Христос е с нас, дори до края на века.

Когато си помисля за този процес, като осъществяван чрез друго същество, Христос се усеща като далечен, откъснат, необвързан и не е същото. Дори Духът да е точно като Христос, Духът като същество не е живял в човешка плът, не се е изправял пред изкушенията ми и не е умирал за мен. Христос е извършил всичко това. Той е Един, Който познавам и обичам. Той е Този, с Когото искам директен контакт, защото знам, че разбира моите изпитания.

Ето защо Христос казал тези две твърдения:

Йоан 14:16 И аз ще се помоля на Отца и Той ще ви даде друг Утешител, за да може да пребъде завинаги с вас; 

Той е друг утешител, защото е друга сила от Христос. Това е свободната и независима деятелност, но също и:

Йоан 14:18 Няма да ви оставя безутешни; ще дойда при вас.

Христос наистина ме утешава чрез Духа Си. Нормалният и буквален начин за прочитане на е това, че Христос директно ме утешава чрез тази деятелност. Ето защо Елън Уайт казва за Христос: 

Спасителят е нашият Утешител. Това изпитах, че е Той.” Издание на ръкописи, том 8 (8MR) стр. 49

„Нека се учат от седемнадесетата глава на Йоан и ще знаят как да се молят и как да живеят според молитвата на Христос. Той е Утешителят. Той ще пребъде в сърцата им, като прави тяхната радост пълна. Думите Му ще бъдат за тях като хляба на живота ...” Ривю енд Херълд, 27 януари 1903 г.

„Тъй като с вяра гледаме към Исус, нашата вяра пронизва сянката и ние обожаваме Бога за Неговата чудна любов в това , че ни даде Исус Утешителя." Издание на ръкописи, том 19 (19MR), стр. 297

Още веднъж забележете прякото представителство в следния пасаж:

„Той [Христос] идва при нас чрез Своя Святи Дух. Нека го разпознаем [Христос] сега; тогава ще Го познаем [Христос], когато Той [Христос] дойде и в небесните облаци, със сила и голяма слава. Бог ви призовава да се приготвите да го срещнете в спокойствие." Ривю енд Херълд, 30 април 1901 г.

Именно това пряко представителство чрез действието на Духа кара Павел да Го представя като Божият Дух и Духа на Христос, защото Духът е пряк представител.

Рим 8:9-10 Но вие не сте в плътта, а в Духа , ако Божият Дух обитава във вас. Ако някой няма Духа на Христос, той не е Негов. (10) А, ако Христос е във вас, тялото е мъртво поради греха; но Духът е жив поради правдата.

 

Д. Всеприсъствие на Христос

„Не е важно да знаеш и да можеш да дефинираш точно какво е Святият Дух. Христос ни казва, че Святият Дух е Утешителят, а Утешителят е Святият Дух, „Духът на истината, който Отец ще изпрати в Мое име“. „Ще се моля на Отец, и Той ще ви даде друг Утешител, за да може да пребъдва с вас всякога; а именно, Духът на истината; когото светът не може да получи, защото не Го вижда, нито Го познава, но вие Го познавате, защото Той живее с вас и ще бъде във вас" [Йоан 14:16, 17]." Това се отнася до всеприсъствието на Христовия Дух, наречен Утешителят. Издание на ръкописи, том 14, (14MR), стр. 179

Не виждам колко по-ясно може да се каже от това. Поне за моя ум това е така. Всеприсъствието на Духа на Христос, наречен Утешител. Това е от централно значение, защото тогава виждам "трите сили" като две същества и една свободна независима деятелност, използвана от Отец и Сина да присъстват при нас. Тази деятелност пренася личността на Христос директно при мен.

Това ни довежда до израза „третата личност на Божеството.” Духът е трета личност, тъй като е свободна и независима деятелност, но въпреки това Христовата личност идва към нас чрез тази деятелност. Мисля, че и двамата разбираме какво означава някой да говори в трето лице за себе си, сякаш е някой друг. Това е напълно законно използване на термина трето лице. Виждаме как Христос обяснява това в този стих:

Йоан 14: 16-18 И аз ще се моля на Отца и Той ще ви даде друг Утешител, за да може да пребъде завинаги с вас; (17) именно, Духът на истината; когото светът не може да получи, защото не го вижда, нито го познава; но вие го познавате; защото той живее с вас и ще бъде във вас. (18) Няма да ви оставя безутешни: ще дойда при вас.

Елън Уайт го обяснява така:

„Обременен с човешкото, Христос не можеше да бъде на всяко място лично; затова беше изцяло за тяхна полза Той да ги остави, да отиде при Своя Баща и да изпрати Святия Дух като Негов наследник на земята. Святият Дух е Самият Той [Христос] съблечен от персоналността на човечеството и независим от него. Той [Христос] щеше да им представи Себе Си като присъстващ на всяко място чрез Своя Свят Дух, като вездесъщият.” Издание на ръкописи, том 14 (14 MR), стр. 23.

Правени са опити да се твърди, че съблечен не означава наистина това, в случая, но това е начинът по който Елън Уайт използва този израз при всички поводи, които съм намирал. Някои също предполагат, че местоимението Самият Той трябва да се преведе като Себе Си по отношение на Святия Дух, а не на Христос, но този аргумент въвежда едно повторение на думата Себе Си и обърква смисъла на изказването по долу, че "Той щеше да и представи Себе Си." Този аргумент предполага също, по подразбиране, че Святият Дух е отделно същество, което предположение не може да се използва в подкрепа на това, което все още не е доказано.

Като оставим настрана тези предположениея, изявлението представя една красива картина за Святия Дух, който е личността на Христос, но съблечена от аспектите на човечеството. Това е точно така, както го разбирам и аз. Деятелността на Духа, произтичаща от идентичността на Христос, е най-силно изразена по следния начин:

Е. Закон на живота за Вселената, а не само за човечеството

Йоан 20:22 И като каза това, духна върху тях и им каза: Приемете Святия Дух:

Този дъх е Духът, който изтича от Христос, Изворът на живота. Христос получава своя живот (Йоан 5:26). Животът е това, което е първоначално, незаето и недобито (нека не бъркаме личността с този живот) и тогава от Христос протича този дъх или вода. Принципът е прост, той включва три сили - Син, Който представлява Отец и Дух, който представлява Отец и Сина. 

Елън Уайт нарича това Законът на живота за Вселената:

Но като оставим настрана тези по-малки представители [обърнете внимание на представителството], ние виждаме Бога в Исус. Гледайки Исус, откриваме, че славата на нашия Бог е да дава. “От Себе Си нищо не върша, каза Христос, живият Отец Ме е изпратил и Аз живея чрез Отца.” “Аз не търся слава за Себе Си, но славата на Онзи, Който Ме е изпратил” (Йоан 8:28, 6:57, 8:50, 7:18). С тези думи е изразен великият принцип, който е закон на живота за всемира. Христос получи всичко от Бога, но Той прие, за да дава. Така в небесните дворове чрез Неговата служба, за всички сътворени същества, животът на Отец протича към всички, чрез възлюбения Син. Чрез Сина вълната от любов се връща с хвала и радостна служба към великия Източник на всичко. И така, чрез Христос се затваря цикълът на благотворителността, отразяващ характера на великия Дарител, законът на живота. {Копнежът на вековете, стр. 21, Гл. 1, Параграф 6}

Забележете внимателно следните точки:

1. Това е Законът на живота за Вселената;

2. Животът на Отец протича през Сина;

3. Чрез Сина той се връща към Отец, великият Източник на всичко;

4. Чрез Христос веригата на благотворителността е завършена.

Този пасаж заслужава размисъл, тъй като принципите му се повтарят в Писанието отново и отново чрез символите на водата, манната, лозата, дърво на живота и т.н. Обмислете тези пасажи. Много хората се отдръпват когато се каже за  Святия Дух влияние, но Елън Уайт прави това. Разбира се, че Духът не е само едно обикновено влияние. Той носи самата личност на Христос и Отец при нас. Духът е представител на личността на Отец и Неговият Син. Така че това не е просто влияние.

Чрез вярата в Исус Христос веригата на взаимна зависимост се захваща за престола на Бога и чрез деятелността на човека човечеството е обвързано с Бога. „Бог им обеща, че Святия Му Дух, най-висшата сила във вселената, ще бъде въплътен в хората, че чрез вяра в Исус Христос човечеството може да бъде извисено. Излизащото от Бога влияние черпи и концентрира силата на Вселената, за да може изгубената и бунтовническа раса да бъде примирена и възстановена пред Бога. Знамения на времето, 4-ти септември 1893 г. Подобен израз има и в Пътя към Христос, 1892 г., стр. 98; Свидетелства към църквата, том 2, стр. 189, 1868 г.; Южен страж 25 юни 1903 г; Младежки инструктор, 3 ноември 1898 г.

Както Божественият дар - силата на Святия Дух - беше дадена на учениците, така и днес тя ще бъде дадена на всички, които търсят правилно. Само тази сила е в състояние да ни направи мъдри за спасение и да ни приготви за небесните дворове. Христос иска да ни даде благословение, което ще ни направи святи. „Говорих ви тези неща,“ казва Той, „за да може Моята радост да остане във вас и радостта ви да бъде пълна.“ Радостта в Святия Дух дава здраве и живот. Давайки ни Духа Си, Бог ни дава Себе Си - един извор на Божествените влияния, който дава здраве и живот на света. Знамения на времето, 15 март, 1910 г.

4. Усложнения с три самовъзникващи същества

А. Объркани / сляти идентичности на Отец и Сина

Сърцето на спасението е в това да познаваме Отец и Неговия Син. Всичко, което обърква нашето познаване идентичността на Отец и Сина може да повлияе на спасението ни. Това винаги е било ключов проблем за основателите на Адвентното движение. Един от основните проблеми бил ясното разбиране на сцените в Даниил 7-ма и 8-ма глава и съда. Неправилните идеи относно изследователния съд могат да доведат до самодоволство, което от своя страна води до изчерпване на маслото и класиране сред безумните девици. Забележете това, което следва, от Джеймс Уайт:

Пророк Даниил казва: „Видях, докато  бяха поставени престоли и Древният по дни седна, чиято дреха беше бяла като сняг, а космите на главата му като чиста вълна; престолът Му беше като огненият пламък, а колелата му като горящ огън.“ Гл. 7, Стих 9. „ Гледах в нощните видения, и ето, с небесните облаци идваше един като Човешки Син и стигна до Стария по дни; и Го доведоха пред Него. И на Него се даде владичество и слава, и царство,“ Стихове 13, 14. Ето възвишеното описание на действието на две Личности: Бог Отец и неговият Син, Исус Христос. Отречете тяхната персоналност и няма да има ясно изразена идея за тези цитати от Даниил. Джеймс Уайт, Личността на Бог, стр. 3, 4

Елън Уайт подкрепя тези идеи, когато казва:

Тези, които се стремят да премахнат старите гранични камъни, не държат здраво, те не помнят как са приели и чули. Тези, които се опитват да въведат теории, които биха премахнали стълбовете на нашата вяра относно светилището или относно персоналността на Бог или на Христос, работят като слепи хора. Те се стремят да внесат несигурност и да накарат Божиите хора да се движат без котва. Издание на ръкописи 760 (MR760), стр. 9, Параграф 5

В основата на Адвентната вест има ясно разграничение между Отец и Неговия Син. Не е случайно, че адвентизмът е единствената църква, получила учение за небесното светилище. Тя се проследява до вярата, че както Отец, така и Синът имат форма и са истински буквални Същества, които наистина са Баща и Син. Всички вероизповедания твърдят, че Бог е духовно същество, без тяло или части, което прави невъзможно осмислянето на действията описани в Даниил 7-ма глава и изобразената там сцена на съда. За повече подробности вижте моята статия Няма друга основа:

http://www.maranathamedia.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=180

Цялото тяло на адвентната доктрина бе изваяно чрез буквален прочит на Писанието, разработен от Уилям Милър  и одобрен от Елън Уайт и другите пионери. Каня ви да прочетете глава 25-та от Завръщането на Илия (Вижте също проповедта ми Нахлувания на спиритизма), която показва как по-голямата част от адвентното учение е било спиритуализирано от адвентните учени, в определени области на църквата, поради изоставяне на буквалното правило за тълкуване. Отхвърлянето на истинския Отец и Неговия Син призовава поредица от ереси, които помели платформата, която не бива да се премахва.

Когато през 1980 г. доктрината за Бога беше въведена в адвентизма, формулировката създаде объркване,

по отношение персоналността на Отец и Сина. Тя унищожава действителното значение на термините Баща и Син и ги оставя без определено отношение помежду си. Забележете какво е записано.

2. Триединството:

Има един Бог: Огец, Син и Свети Дух, единство от три съвечни и съравни Личности. Бог е безсмъртен, всемогъщ, всезнаещ, преди всичко, и навсякъде присъстващ. Той е безкраен и отвъд човешкото разбиране, но все пак познат чрез Неговото саморазкриване. Той е вечно достоен за поклонение, обожание и служба от цялото творение. (Втор. 6:4; Мат. 28:19; 2 Кор. 13:14; Еф. 4: 4-6; 1 Петър 1:2; 1 Тим. 1:17; Откровение 14:7.)

Основното учение говори за Отец, Син и Дух като единство на три съвечни и съравни Личности и след това продължава да говори за това единство като го нарича "Той". Това се прави от много адвентни учени:

Бихме предположили, че Бог в своето Тринитарно самооткровение е твърдял, че Той ни създаде, за да отразяваме любовта, която свръхестествено пребивава в самото Му същество като един вечно обичащ Бог, който е едно в три. Освен това, триединната любов, открита в Бога не е ориентирана към себе си и по този начин това силно предполага, че ние намираме най-голямата си радост и удовлетворение от това да живеем и да служим на другите.“ Уидън, Муун и Рийв, Триединството, стр. 247

Използването на думата „Той“ за описване на Отец, Сина и Духа създава объркване. Трите личности са сляти в едно неличностно образувание. Елън Уайт предупреждава:

Отново и отново ще бъдем призовани да срещнем влиянието на мъже, които преподават науки от сатанински произход, чрез които Сатана работи, за да превърне Бог и Христос в нищо. {Свидетелства към църквата, том 9, стр. 68, Параграф 1}

Ако Отец, Син и Дух са три същества, произхождащи от само себе си, без отличителни черти, различни от тези наименования, и тъй като Отец и Духа никога не са били виждани, опасността от сливане на техните самоличности се увеличава драстично. Когато използвате думата Той за адресиране на тримата, вие ги лишавате от техните отделни персоналности и рискувате да ги сведете просто до една сила, може би, знания  и присъствие или до преформулираните три "омни" на Августин. Чудно ли е, че нашето учение за светилището е под атака, когато все повече и повече учените ни назовават Отец и Сина, Него. Виждам, че този процес има сатанински произход и напълно подкопава нашата вест за светилището. Това не означава, че всеки ще отхвърли вестта ни за светилището (въпреки че има много, които са го направили), но това означава, че "дъските", които поддържат това учение са били сериозно отслабени, ако не и напълно отстранени.

Б. Уязвимост към мистичност

Друг проблем, който виждам в това сливане на Отец, Син и Дух в един единствен Той е паралел на източната мистика. Ние наблюдаваме тримата членове на Божеството в техните усилия да останат насебични, сливайки се в един 3 в 1, Бог. Това е подобно на процеса на будизма:

Буда измислил нова система от йогическа медитация (випасана) и това е, което със сигурност довело до окончателното му прозрение. Повечето системи от времето му предизвикват транс състояние, известно като "самадхи", за което се казваше, че е сливане с универсалния бог или Брахман - като "капка роса, падаща в океан". Въведение в будизма

Източната философия привлича своите съмишленици чрез логическата невъзможност да станеш всичко, ставайки нищо и ни кани да се слеем с Божеството. Тринитаризмът привлича своите съмишленици чрез логическата невъзможност на Три лица в Един Бог и ни кани да наблюдаваме това сливане на членовете му в несебичност. Процесът е малко по-различен, но резултатът е един и същ. Вижте моята статия Триединството и загубата на идентичност:

http://maranathamedia.bg/article/view/triedinstvoto-i-zagubata-na-identichnost

Отново, не всеки ще приеме директно мистиката, но все пак "дъските", които биха пазили срещу това се премахват. Интересно е да се отбележи бързият възход на възникващата църква в адвентизма. Виждам, че това, което описах е един подготвителен процес. Виждам също, че Триединството е съвършен инструмент за икуменизма, който приема логическите невъзможности и ги обединява в едно единство.

В. Святият Дух като отделно същество

Всички адвентисти са съгласни, че Отец и Син са личностни същества. Както казва Елън Уайт:

Има личностен Бог, Отец,  има личностен Христос, Синът. Ривю енд Херъл, 8 ноември 1898 г.

Но както споменахме по-рано, сега църквата вижда Святия Дух като отделно същество. Имам ужасно затруднение с това, защото макар да си представям мястото на действие на Отец и Сина като личностни същества, тъй като и двамата имат форма, Духът няма форма и е вездесъщ, и това не ми позволява да виждам централна локусна точка за Неговото битие. Независимо дали ни харесва или не, това отваря врата за вярата, че Бог наистина присъства в цветята и в дърветата. Макар, че вие не бихте повярвал в това, вратата е отворена за другите, ако искат да следват този път. И наистина това е пътят, по който тръгнал Келог.

А. Дж. Даниелс до У. К. Уайт по отношение на възгледа на Келог:

„Още от закриването на съвета усетих, че трябва да ти пиша поверително, относно плановете на д-р Келог за преразглеждане и публикуване на „Живият храм“…. Той (Келог) каза, че няколко дни преди да дойде на съвета, е мислил по въпроса и започнал да вижда, че е направил лека грешка в изразяването на своето гледище. Каза, че, през цялото време е бил загрижен как да се изкаже относно действието на Божия характер  и Неговото отношение към творенията Му ... След това заяви, че предишните му възгледи относно триединството били застанали на пътя му и му пречели да изясни нещата в  едно абсолютно правилно твърдение, но, че в кратък период от време бил повярвал в триединството и сега можел да вижда доста ясно къде е цялата трудност и вярваше, че може да изчисти въпроса задоволително. Каза ми, че сега вярвал в Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Неговият възглед беше, че Бог Святият Дух, а не Бог Отец, изпълва цялото пространство, и всяко живо същество. Каза, че ако е вярвал в това преди да напише книгата, можел да изрази възгледите си, без да оставя грешното впечатление, което сега оставя книгата. Поставих пред него възраженията, които намерих в учението, и се опитах да му покажа, че това учение беше толкова напълно противоречащо на евангелието, че не виждах как може да бъде преработено чрез промяна на няколко израза. Спорихме приятелски известно време по въпроса, но аз се почувствах сигурен, че когато се разделихме, лекарят не разбираше себе си, нито характера на своето учение. И не можех да видя как той би могъл да се обърне и за няколко дни да оправи книгите, така че всичко да е наред.” Писмо: А. Дж. Даниелс до У. К. Уайт. 29-ти октомври 1903 г. стр. 1, 2. (Ударението е добавено)

Алфата на Келог подпомогнала вяра в Триединството и тук виждаме логическите последици от поклонението пред същество без тяло или части, което изпълва цялото небе и земя.

Като ограничаваме действието на Духа до произтичащ от Отца и Сина, Духът е закотвен към Отца и Сина като начална точка и представя само Отец и Сина. Това не позволява възможността да се вярва, че Бог е в цветята и дърветата. Прослойката от нашата църква, която подчертава три същества (Муун, Уидън, Рийв, Парфит и т.н.) е податлива на това, докато други, като Хатън не са податливи поради вярата им за три лица в едно Същество.

Другият проблем в това, че Духът се възприема като отделно същество е, че това предизвиква конфликт с цитати като:

Христос, Словото, Единородният от Бога, беше едно с вечния Отец, едно по природа, по характер и в цел, единственото същество във цялата вселена, което можеше да участва във всички съвети и цели на Бога. Великата борба, стр. 493, Гл. 29, Параграф 3

„Никой човек, дори и най-висшият ангел, не може да прецени голямата цена [на Божието снизхождение при приготвянето на празника на евангелието]: това е известно само на Отца и на Сина." Библейско ехо, 28 октомври 1895 г.

"Отец и Сина, единствено трябва да бъдат възвишавани." Младежки Инструктор, 7-ми юли 1898 г.

Да се ​​каже, че Великата борба, Гл. 29 не говори нищо за Духа, се оказва невъзможно за Триединството. Ако Духът е Всезнаещ и вездесъщ, тогава как може да не присъства на съвета или да не знае неговите решения?

Функционалната йерархия не удовлетворява изискванията за Божественост като всезнание и всеприсъствие.

Изказването в Библейско ехо говори за познаването на снизхождението, включено в спасителния план. Но как това може да се знае само от Отец и Сина, ако Духът е всезнаещ?

Тези твърдения, написани в същата година, като Копнежът на вековете, въздигат Отец и Сина изключвайки всичко останало.

Трябва да има логична последователност по тези въпроси.

Последният въпрос, на който ще се спра, е „Трите най-святи същества“, тъй като това е заявлението, което изглежда сякаш дискредитира всичко, което казах до този момент.

Изявленията, които демонстрират само едно събитие („трикратно име“, „три най-святи същества“, „Три личности от небесното трио“) предизвикват известна загриженост, относно липсата на потвърждаващо използване. Такава резервираност е в хармония с резервираността, използвана за отделни текстове, подкрепящи всякакви доктринални въпроси.

Тревогата се засилва още повече, когато открием, че едно от тези изявления е било проповед, изнесена от Е. Г. Уайт в Конгрешанска църква, а след това се използва от ЦАСД Оукланд, намираща се на ул. Пазарни улици №18 в Оукланд, Калифорния, в събота следобед, на 20-ти октомври 1906 г., но само преписана от слушател в публиката и публикувана чак след нейната смърт в Издание на ръкописи, том 7 в 1976 година.

Напомням, че Елън заявява:

Сега разглеждам дневниците си и копия от писма, написани от няколко години назад.

, , , Имам най-ценната материя за възпроизвеждане и поставяне пред хората под формата на свидетелство. Докато съм в състояние да върша тази работа, хората трябва да имат неща, които да възраждат миналата история, за да видят, че има една права верига на истината, без нито едно еретично изречение, в това, което съм написала. Инструктирана съм, че това трябва да бъде живо писмо до всички по отношение на моята вяра. Писмо 329а, 1905 г. Избрани вести, том 3, стр. 52

Свържете го и с това изказване:

И сега на всички, които имат желание да знаят истината, бих казала: Не се доверявайте на неоторизирани доклади относно това, което сестра Уайт е направила, казала или написала. Ако искате да знаете какво е разкрил Господ чрез нея, четете нейните публикувани творби. Свидетелства към църквата, том 5, стр. 696, Гл. 82, Последен абзац

Според мен, ако приема изявлението „Три най-святи същества“, което никога не е било написано или проверено от нея и не е публикувано до 1976 г., ще има конфликт с един голям обем вдъхновени изявления. Това не е изявление, което съм готов да използвам като коз за своите убеждения. Не понася тежестта на доказателствата.

Изявленията „тройното име“ и „небесното трио“ не ме притесняват, тъй като, както казах, аз твърдо вярвайм в трите велики сили на небето и Духа като независима, свободна деятелност, използвана от Отец. Но отново има проблем при живите "личности" в противовес на живите "персоналности", защото промяната в смисъла е значителна (бел. прев. На български тази разлика не се усеща, но в ръкописа си, Елън Уайт зачертава личности и променя думата на персоналности в известното изявление от SpTB07 63.2).

Г. Демократичен Бог

В статия на Самуел Бакиоки за Триединството, той се спира на изключително жизненоважна точка в съзнанието ми и отразява ценностна система, която според мен е опасна.

Скоро ще видим, че монархическото схващане за Троицата е отразено особено в йерархичната структура на Католическата църква, където папата действа като Божи официален представител на земята, инвестиран със специални правомощия да управлява църквата. Резултатът от тази монархическа практика е пасивното покорство на вярващите, които не успяват да упражнят своите духовни дарби в тялото Христово. За разлика от него, библейският възглед за Триединството като съвършено общение на Трите, дава възход на една общоност от вярващи с най-различни дарове, които са ценени и упражнявани, като израз на общението на самото Триединство. Самуел Бакиоки, Значението на Триединството

Поклонението на три съравни и съвечни същества не оставя място за деца или истински подчинени. Всички са равни във всичко. Този възглед за Бога може да засегне силно семействата и общностите в техните функции. Забележете също, че, в Триединството на Бакиоки, именно дарбите правят тези хора ценни. Това е изключително токсична концепция, според мен и е в центъра на голяма част от стълбицата за изкачване в адвентизма. Много повече може да се каже по този въпрос, но можете да прочетете за това във втората половината от моя ръкопис, Завръщането на Илия и в рецензията ми върху работата на д-р Бакиоки.

http://www.maranathamedia.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=679

Най-малкото, представих ви това, което считам, че е добра алтернатива за разбирането на трите небесни сили. Вярвам, че то избягва много от проблемите, които съм представил на вашето внимание и подлежи на защита от Писанието и тежестта на доказателствата в Духа на пророчеството. Изпращам Ви ги, за молитвен размисъл и съображение.

Моите най-сърдечни пожелания в Любовта на Христос

Ейдриън Ибънс

Ноември 2010 г.