Първият печат - бележки

Публикувана Фев 18, 2019 от Колин Никълсън в Общи

Първият печат

Мака че планирам да се занимавам само с пърия печат, като начало ще прочетем пророчеството за седемте печата.

Прочетете Откровение 6-та гл. и 8:1

 [1] И видях, когато Агнето отвори един от седемте печата, и чух едно от четирите живи същества да казва като с глас от гръм: Ела (и виж)! 
  [2] И видях, и ето, бял кон; и яздещият на него имаше лък; и му се даде венец и той излезе побеждавайки и за да победи. 
  [3] И когато отвори втория печат, чух второто живо същество да казва: Ела (и виж)! 
  [4] И излезе друг кон, червен; и на яздещия на него се даде да вдигне мира от земята, така че хората да се избият един друг; и му се даде голям меч. 
  [5] И когато отвори третия печат, чух третото живо същество да казва: Ела (и виж)! И видях, и ето, черен кон; и яздещият на него имаше везни в ръката си. 
  [6] И от средата на четирите живи същества чух като глас, който казваше: Един хиникс пшеница за един динарий*n2 и три хиникса ечемик за един динарий; и не повреждай маслиненото масло и виното. 
  [7] И когато отвори четвъртия печат, чух гласа на четвъртото живо същество, което казваше: Ела (и виж)! 
  [8] И видях, и ето, блед кон и името на яздещия на него беше смърт, и адът го следваше. И даде им се власт над четвъртата част от земята, за да убиват с меч, с глад, с мор и със земните зверове. 
  [9] И когато отвори петия печат, видях под олтара душите на онези, които са били заклани за Божието слово и за свидетелството, което държаха. 
  [10] И те викаха с висок глас и казваха: Докога, Владетелю свети и истинни, няма да съдиш и отмъстиш за нашата кръв на земните жители? 
  [11] И на всеки от тях се даде по една бяла дреха и им се каза, че трябва да почиват още малко време, докато се изпълни числото на техните съслужители и братя, които щяха да бъдат убити като тях. 
  [12] И видях, когато отвори шестия печат; и ето, стана голямо земетресение; слънцето почерня като козяк и цялата луна стана като кръв; 
  [13] небесните звезди паднаха на земята, както когато смокинята, разклащана от силен вятър, хвърля късните си смокини; 
  [14] небето изчезна като свитък, когато се навива; и всички планини и острови се отместиха от местата си. 
  [15] И земните царе, големците и военачалниците, богатите и силните, всеки роб и свободен се скриха в пещерите и в скалите на планините; 
  [16] и казаха на планините и на скалите: Паднете върху нас и ни скрийте от лицето на Седящия на престола и от гнева на Агнето, 
  [17] защото е дошъл великият ден на Неговия гняв, и кой може да устои?

Откровението на Йоан 8:1 И когато отвори седмия печат, настана мълчание на небето за около половин час.   

Стих 1-ви на 6-та глава говори за отварянето на първия печат. Какво е било запечатано? За да се намери отговорът трябва да разгледаме 5-та глава, 1-ви стих.

И видях в дясната ръка на Седящия на престола книга, написана отвътре и отзад, запечатана със седем печата. 

Йоан вижда един, който седи на трон и държи тази книга. Кой седи на трона? Трябва да отидем в глава 4 за да намерим отговора:

4: 2 И веднага станах в духа; и ето, престол беше поставен на небето, и на престола седеше Един.

4: 3 А Този, който седеше, изглеждаше като камък яспис и сардис; и около престола имаше дъга, която изглеждаше като смарагд.

Въпреки че този, който седи на трона, не е посочен тук, ние със сигурност получаваме някои силни улики относно неговата идентичност. Първо, той седи на трон, затова той е монарх и тронът, на който е седнал, е на небето, следователно това е Монархът на небето. Да прочетем до края на главата.

4: 4 И около престола имаше двадесет и седем престоли; и на престолите видях двадесет и четири старци, които седяха, облечени в бели дрехи; и на главите си имаха златни корони.

4: 5 И от престола излязоха светкавици и гръмове и гласове; и имаше седем светила от огън пред престола, които са седемте Божии духове.

4: 6 А пред престола имаше стъклено море, подобно на кристал; и всред престола и около престола имаше четири живи същества, пълни с очи отпред и отзад.

4: 7 И първото живо същество [беше] като лъв, а второто живо съществи като теле, и третото живо същество имаше лице като човек, и четвъртото [като] летящ орел.

4: 8 И четирите живи същества имаха по шест крила около себе си; и бяха пълни с очи вътре; и не спираха денем и нощем да казват: Свят, свят, свят, Господ Бог Всемогъщи, който беше, и е, и ще дойде.

4: 9 И когато тези животни отдаваха слава, чест и благодарност на Седящия на престола, Който живее до вечни векове,

4:10 Двадесет и четиримата старейшини падат пред оногова, който седи на престола, и се покланят на онзи, който живее до вечни векове, и хвърля короните си пред престола, като казват:

4:11 Достоен си, Господи, да приемеш слава, чест и сила, защото си

създал всички неща, и по твоята воля те са били създадени.

Какви допълнителни доказателства трябва да идентифицираме за това кой е на този трон?

Свят, свят, свят, Господи Боже Всемогъщи, Който е бил и е, и ще дойде - кой е Господ Бог Всемогъщ, Който е бил, и е, и ще дойде? Сравнете с Откр. 1: 4

- дайте слава и чест и благодарение на него - на кого небето отдава слава, чест и хваление?

Кой живее вечно? Сравнете с Откр. 2: 8

 Поклонете се на онзи, който живее до вечни векове - на кого се покланят?

Защото си създал всичко - кой е създателят на всичко?

Ние разбираме, че това е Бог-Отец. Това се подкрепя от глава 5: 6, 7.

5: 6 И видях, и ето, сред престола и между четирите живи същества и сред старейшините стоеше Агнец, като заклан, и имаше седем рога и седем очи, които са седем Божии духове изпратени по цялата земя.

5: 7 И той дойде та взе книгата от дясната ръка на седящия на престола.

Агнето е Христос, така че личността, която седи на трона и държи книгата в дясната си ръка, трябва да бъде Бог.

Какво се казва за тази книга в глава 5: 1?

И видях в десницата на Седящия на престола книга, написана отвътре и отвън, запечатана със седем печата.

Думата, книгат, е преведена от Стронг Гр. 975 - библион - миниатюрен от Гр. 976; 

свитък: - сметка, книга, свитък, писане.

Г-жа Уайт писала следното в Писмо 65 – 1898 г. Параграф 17, 18.

В Неговата отворена ръка имаше книга - историята на Божиите провидения, пророческата история на народите и църквата. Тук се съдържаха божествените изкази, Неговата власт, Неговите заповеди, Неговите закони, целият символичен съвет на Вечния и историята на всички управляващи сили в народите. В символичен език се съдържаше в този свитък влиянието на всяка нация, език и хора от началото на историята на Земята до нейния край. {Писмо 65-1898.17}

Този свитък е написан отвътре и отвън. Йоан казва: “Много плаках, защото никой не се намери достоен да отвори и да прочете книгата, нито да погледне на нея.” [Стих 4]. В тази книга се съдържала съдбата на всяка нация. Йоан бил притеснен от пълната неспособност на всяко човешко същество или ангелско разбиране да прочете думите й или дори да погледне в нея. {Писмо 65-1898.18}

Тук имаме доста дълъг списък за това, което е написано в този свитък или книга.

1. историята на Божиите провидения

2. пророческата история на народите

3. пророческата история на църквата

4. божествените изказвания

5. Неговата власт

6. Неговите заповеди

7. Неговите закони

8. целият символичен съвет на Вечния

9. историята на всички управляващи сили в народите

10. влиянието на всяка нация, език и хора от началото на историята на Земята до края й

11. В тази книга се съдържа съдбата на всяка нация.

Това е много изчерпателен свитък. Звучи така, сякаш съдържа Стария завет и др.

Току-що прочетохме, че Йоан е бил разтревожен от пълната неспособност на всяко човешко същество или ангелско разбиране да прочете думите на този свитък или дори да погледне в него.

Въпреки, че свитъкът е написан отвън, както и отвътре, писането отвън не може да бъде прочетено или дори да се чете.

Откровение 5: 4 И аз плаках много, защото никой не се намери достоен да отвори и да прочете книгата, нито да погледне в нея.

5: 5 И един от старейшините ми каза: Не плачи; ето, Лъвът от Юдовото племе, Давидовият корен, надви, за да отвори книгата и да разпечата седемте й печата.

Така че има един, който е достоен да отвори книгата и да развърже седемте печата - Лъвът от Юдовото племе, Коренът на Давид, който е Христос.

5: 6 И видях, и ето, сред престола и между четирите живи същества и сред старейшините стоеше Агнец, като заклан, и имаше седем рога и седем очи, които са седемте Божии духове, изпратени по цялата земя.

5: 7 И той дойде и взе книгата от дясната ръка на Седящия на престола.

Така ние установихме, че Бог държи записа на историята на земята от началото до края й, но той е запечатан със седем печата и само Христос е в състояние да отвори книгата. Сега ще разгледаме какво се случва, когато Той отваря печатите в Откровение 6-та глава.

6: 1 И видях, когато Агнето отвори един от седемте печата, и чух един от четирите живи същества да казва: Ела и виж!

6: 2 И видях, и ето, бял кон; и онзи който седеше на него, имаше лък; и на него се даде корона, и той излезе да побеждаващ и да победи.

В Откровение 4: 1 ни се казва:

След това погледнах, и ето, в небесата се отвори врата, и първият глас, който чух, беше като от тръба, този който говори с мен каза: Изкачи се тук, и ще ти покажа нещата, които трябва да бъдат след това.

Въпреки че свитъкът е написан отвътре и отвън, в Откровение 6: 2, Йоан казва И видях. И така, това, което видя, трябва да бъде нещо, което трябва да бъде след това, защото това му е било казано, че ще му се покаже.

Йоан вижда бял кон. В по-късни стихове той вижда и червен кон, черен кон и блед кон. Какво представляват конете?

Захария 6: 1-5

6: 1 И като се обърнах, подигнах очите си и видях, и ето, четири колесници излязоха изсред две планини; планините бяха медни.

6: 2 В първата колесница имаше червени коне; и във втората колесница черни коне;

6: 3 и в третата колесница бели коне; и в четвъртата колесница пъстри силни коне.

6: 4 Тогава в отговор рекох на ангела, който говореше с мене: Какво е това, господарю мой?

6: 5 И ангелът в отговор ми рече: Тези са четирите небесни духове, които излизат от Господа на цялата земя.

Какво са конете? Те са небесните четирима духове, които излизат пред Господа на цялата земя.

На коня седеше конник и той имаше лък и корона. Сега, как четем? Какъв беше този лък, който той имаше?

Гръцката дума е токсон [Гр. 5115], означава лък (очевидно като най-простия план): - лък. Думата се използва само в този текст от версията на Крал Яков. Обаче, в Септуагинта и в Апостолския Полиглот, тя се използва за дъга, както например в Битие 9:13. Това е и думата, използвана за лък, оръжието за стрелба.

Ние знаем от Битие 9:13, че Бог каза, че дъгата е знак на завет между мен и земята. Ние знаем, че това е вечен завет.

И така, трябва ли да прочетем, че ездачът на белия кон, който излезе да завладее и да победи, носи оръжие или вечен завет? Как четем?

На ездача се дава корона. Какво ни казва Библията за даването на корони? Притчи 4: 7-9

4: 7 Главното е мъдрост; затова получавай мъдрост; и с всичките си постижения получавай разум.

4: 8 Възвиси я, и тя ще те умножи, ще те уважава, когато я прегърнеш.

4: 9 На главата ти ще даде благодатен венец; ще ти даде славен венец.

Какво представлява мъдростта в Библията? 1 Коринтяни 1:23, 24.

2 Тимотей 4: 8 Отсега нататък за мен се пази венецът на правда, който Господ, праведният съдия, ще ми даде в онзи ден; и не само на мен, а на всички, които обичат явяването му.

Откровение 2:10; 10 Не бой се от това, което ще пострадаш; ето, дяволът ще хвърли от вас в тъмница, за да бъдете изпитани; и ще имате скръб десет дни; бъди верен до смърт, и Аз ще ти дам венец на живот.

На тия, които побеждават греха, се дава венец; на този, който побеждава. Не звучи ли като за някой, който е под новия завет?

Конят, представя Божия Дух; той е бял кон, така че той трябва да представлява епоха, когато Духът е бил очевиден и в най-голяма чистота, когато всички дарби на Духа се проявяват. Това може да се каже само за времето след Петдесятница, така че първият печат трябва да представлява апостолската църква, надарена с Божия Дух, която излиза напред, побеждавайки, и побеждавайки лично в собствения си живот и в разпространението на Евангелието на Христос. Как тогава ще разглеждаме лъка - като вечен завет или оръжие за унищожение?

Обърнете внимание на това, което Урия Смит е казал в Даниил и Откровение на стр. 432.

Първият символ, бял кон и ездачът, който носи лък и на когото е дадена корона, и който излиза напред, побеждавайки и завладяващ, е подходящ символ на триумфа на Евангелието в първия век на тази диспенсация (епоха). Белотата на коня означава чистотата на вярата в тази епоха; и короната, която беше дадена на ездача, и неговото излизане, побеждаващо и да прави още по-нататъшни завоевания, усърдието и успеха, с които истината бе обявена от първите му служители. На това се възразява като се казва, че Христовите служители и напредъкът на Евангелието не могат да бъдат правилно представени от подобни войнствени символи. Но ние питаме: С какви символи може да се представи по-добре християнството, когато то излезе като агресивен принцип срещу огромните системи на заблудата, с които първоначално трябваше да се бори? Ездачът на този кон тръгна - къде? Поръчението му беше неограничено. Евангелието беше за целия свят. {1897 г. Урия Смит, Даниил и Откровение, с. 432, Параграф 1}

Сравнете го с това, което Стивън Хаскел казва в “Историята на пророка от Патмос” на страници 110, 111.

Когато първият печат беше отворен от Агнето, едно от четирите живи същества, чийто глас беше (странично поле) като гръм, накара Йоан да вижда. Онези живи същества, които окръжават трона, отразяват Божия характер, те се интересуват от тези на земята, чийто живот също отразява Божествения Образ. "И видях, и ето, бял кон; и онзи който беше на него, имаше лък, и му се даде венец; и той излезе да побеждава и да победи." На Захария било казано, че конете са символизирали „небесните духове, които излизат пред Господа на цялата земя”. Божият Дух търси онези, които ще му дадат пълен контрол в живота си, а Апостолската църква беше благословена с двойна част от Духа. Конят, на който яздеше, беше бял, представляващ простата вяра и доверие на тези, които приемат кръщението на Духа в неговата чистота. Всичките дарби на Духа се проявяват в църквата на първия век. Последователите на Христос се отделиха от средата на света, от приятели и роднини и от всичко, което земята смята за скъпо, и Бог произнася Своята най-богата благословия "На короната на главата на онзи, който е бил отделен от братята си. ] ". {1905 г. Стивън Хаскъл, Историята на пророка от Патмос, с. 109, Параграф 3}

Корона означава победа. На този, който седеше на коня, бе даден венец, който излезе „победил и да победи“. През първия век не е имало значение дали има проява на поражение, или дали триумфът е бил видян в изцелението на болните, и освобождаването на изпитаните и изкушените. Името на Исус Христос от Назарет е било здраве за страдащите и живот на мъртвите. Имаше написана победа при всяко движение на учениците. В затвора, с наранени гърбове, песните им на хваление и благодарност донесоха победа и доведоха до обръщане на душите.

Петър беше осъден на смърт, затворен във вътрешния затвор; но онази последна нощ в затвора беше победа; защото Господният ангел донесе избавление. Наистина чудесна беше историята на Евангелието през първия век, когато то излезе "завладяващо и да завладее". {1905 г. ИСторията на пророка от Патмос, с. 111, Параграф 1}

Има някои, които твърдят, че ездачът на белия кон от първия печат е същият като този в Откровение 19:11

19:11 И видях небето отворено, и ето, бял кон; и този който седеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и в правда съди и воюва.

19:12 Очите му [бяха] като огнен пламък, а на главата му имаше много корони; и имаше написано име, което никой не знаеше, освен самия той.

19:13 И облечен беше в дреха, попръскана с кръв; и името му се нарича Божието Слово.

19:14 И войските небесни Го следваха на бели коне, облечени в бял и чист висон.

Има много различия между този ездач и този в първия печат. Този е ясно наречен Божието Слово, което ние познаваме като Христос. Той има много корони, докато другият има само една корона. Този, който е в първия печат, е получил своята корона, докато в Откровение 19-та глава ние просто четем и на главата му [са] много корони. Освен това описанията са различни и всички ездачи на небето имат бели коне, така че случаят, че ездачът на първия печат е Христос, не е силен.

Най-силният случай е, че ездачът под първия печат е Апостолската Църква, овластена от пълнотата на петдесятното изливане на Христовия Дух и чистотата на евангелското послание.