Прилагане на пълнотата на закона в Светая Светих

Част от поредица Пътят към Светая Светих

Периодът на Най-святото място е завършителен в процеса на отразяването на Божията слава (характер). Затова Божиите хора там са представени като преумножени звезди или ангели, които вече не живеят на земята, тъй като с вяра те са се издигнали над земното. Пълнотата на закона и на съботата предизвиква страх у грешника, но, когато й се позволи да ни доведе при Христос, тази пълнота прави закона истински детеводител. Логичното библейско и адвентно прдължение на съботата е пълнотата на съботата в определените времена, така както е представена в Лев. 23:1-3, където съботата е принципът на всички празници. Приемането на тези постановления на закона като обещания, чрез вярата Исусова ни помага да получим пълнотата на Христовия Дух, който се дава в двойна мярка в събота и в другите определени времена за освежение. Така ще се осъществи финалното запечатване, което е едно пълно отразяване на характера на нашия небесен Баща в нас, чрез Неговия Син.

Представено: Юли 25, 2018
Говорител: Деян Делчев